Algemene voorwaarden

Artikel 1: ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Stichting Shaolin Kempo Grave en het lid gesloten overeenkomsten en maken daar onverbrekelijk deel van uit.
1.2 De stichting houdt zich bezig met het exploiteren van les en demonstraties in kempo.
1.3 De stichting heeft een administratieve taak en treedt op, daar voor zover noodzakelijk als gemachtigde voor en namens de werkzaam zijnde leraren.

Artikel 2: LIDMAATSCHAP
2.1 Het lidmaatschap wordt aangevraagd d.m.v. het door de aanvrager volledig en waarheidsgetrouw invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier.
2.2 De stichting behoudt zich het recht voor aanvragen zonder opgaaf van redenen af te wijzen, waardoor geen lidmaatschap tot stand komt.
2.3 Het lidmaatschap is persoonsgebonden, overdraagbaar op een ander persoon is niet mogelijk.
2.4 Ieder lid van de stichting verplicht zich, bij wijziging van persoonlijke gegevens, om binnen tien dagen nadat de wijziging heeft plaatsgevonden te voorzien van correcte en recente persoonlijke gegevens.

Artikel 3: DUUR VAN HET LIDMAATSCHAP
3.1 Het lidmaatschap wordt (na de proeflessen) aangegaan voor de duur van minimaal 1 kwartaal, die zonder schriftelijke opzegging stilzwijgend wordt omgezet naar een lidmaatschap van het nieuwe kwartaal. Lidmaatschap is maandelijks opzegbaar, maar er vind geen restitutie plaats.
3.2 De overeengekomen lidmaatschapsperiode start op de eerste van het volgende kwartaal. Voor de tijd tussen de datum van inschrijving en de eerste van het volgende kwartaal is een pro rata bedrag verschuldigd, dat bij inschrijving wordt voldaan door het lid.
3.3 Opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden in de sportschool of via de mail.
3.4 Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk één week vóór de afloopdatum van de overeengekomen periode te zijn geschied. Indien niet tijdig door het lid is opgezegd wordt de overeenkomst met de betreffende termijn verlengd en blijft het lid betalingsplichtig.

Artikel 4: PRIJS en PRIJSWIJZIGINGEN
4.1 De tarieven worden bij inschrijving vermeld.
4.2 Eventuele prijsverhogingen worden 2 weken voorafgaand bekend gemaakt.
4.3 Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.

Artikel 5: BETALING
5.1 Betaling van al hetgeen het lid aan de stichting verschuldigd is, dient vóóraf te geschieden; via overboeking op het rekeningnummer van de stichting, tenzij tussen de stichting en het lid schriftelijk een andere wijze van voldoening is overeengekomen.
5.2 Automatische betalingen geschieden altijd in de eerste week van het eerste volledige kwartaal.
5.3 Mocht automatische overboeking wegens stornering of betaling niet plaatsvinden, dan dient het lid op eerste verzoek het bedrag van afschrijving aan te zuiveren. Voldoet het lid niet aan enige op hem jegens de stichting rustende betalingsverplichting, dan is de stichting gerechtigd het lid op grond van dit enkele verzuim de toegang tot haar instelling en faciliteiten c.a. te ontzeggen totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden. Het lid blijft betalingsplichtig.
5.4 De contributie dient in principe via een automatische incasso voldaan te worden.

Artikel 6: FACILITEITEN
6.1 Zodra het lidmaatschap en de betaling een feit zijn, heeft het lid recht om gebruik te maken van de faciliteiten, die de stichting aanbiedt binnen het overeengekomen kader.
6.2 Voor gedragingen van personen door of vanwege het lid bij de stichting aanwezig is het lid persoonlijk aansprakelijk.
6.3 De stichting behoudt zich het recht voor de inhoud van het reglement te wijzigen indien dit haar noodzakelijk of wenselijk voorkomt. Steeds de laatste versie van het reglement is voor het lid geldend. Wijziging van het reglement geeft het lid geen recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.
6.4 Elk handelen, nalaten en/of gedrag van het lid en/of vanwege het lid aanwezige derden bij de stichting, in strijd met één of meer bepalingen van dit reglement, geeft de stichting het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst met het lid als ontbonden te beschouwen en het lid de toegang tot haar instelling en faciliteiten c.a. te ontzeggen, zonder dat dit voor het lid leidt tot restitutie van betaalde bedragen.
6.5 Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het lid van het reglement kennis te hebben genomen, de bepalingen zonder reserve te aanvaarden en zich naar inhoud daarvan te gedragen.

Artikel 7: AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Stichting Shaolin Kempo Grave sluit elke aansprakelijkheid voor schade die het lid uit krachten van de overeenkomst en/of directe samenhang daarvan ondervindt uit, tenzij die schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet tijdens de les.
7.2 Het lid vrijwaart terzake de stichting voor elke aanspraak terzake geleden en/of te lijden schade, direct, indirect, materieel dan wel immaterieel. Een eventuele schade-uitkering zal zijn beperkt tot het bedrag, dat de KAN (Kempo Associatie Nederland) uitkeert en het lid doet uitdrukkelijk afstand van al het andere of meerdere.

Artikel 8: OVERIGE BEPALINGEN
8.1 Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
8.2 De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van de stichting gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
8.3 Foto’s die tijdens trainingen/demonstraties/toernooien/examens gemaakt worden gebruiken we op de website ter promotie van de sport.